hyen
hyen

Միջազգային

ԵՀՀ Միջազգային կապերի բաժնի գործունեությունը միտված է խթանելու համալսարանի միջազգայնացման գործընթացի առաջնահերթությունների` մասնավորապես համալսարանի` որպես ազգային և տարածաշրջանային դերակատարությամբ ուսումնահետազոտական և գիտակրթական հաստատության առաքելության անարգել իրականացումը:

Ներկայումս համալսարանը ձգտում է դառնալ միջ­ազգային չափանիշներին համապատասխան բարձրորակ կրթություն ապահովող, միջազ­գային ճանաչում ունեցող առաջավոր գիտակրթական հաստատություն՝ խթանելով կրթական, գիտական, մշակութային համագործակ­ցությունը արտերկրի համալսարանների, գիտական, մշակութային կազ­մակերպությունների հետ` ընդլայ­նելով ուսանողների և դասախոսների միջ­ազ­գային շարժունու­թյունը, մեծացնելով օտարազգի ուսանողների ներգրավվածությունը համա­լսարանում:

Հայբուսակհամալսարանի Միջազգային կապերի բաժնի հիմնական խնդիրներն են`

 • կրթական ծրագրերի միջազգային ուղղվածության ապահովում,
 • կրթական ծառայությունների որակի շարունակական բարելավում,
 • միջազգային աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան մրցունակ կադրերի պատ­րաս­տում,
 • հետազոտական գործունեության միջազգայնացում և հետազոտությունների որակի արմա­տա­կան բարելավում,
 • արտերկրի առաջատար բուհերի և գիտական կենտրոնների հետ գիտական համագոր­ծակ­ցու­թյան հաստատում և առաջավոր փորձի փոխանակում,
 • արտերկրի առաջատար բուհերի հետ համագործակցության ընդլայնում ու զարգացում,
 • սփյուռքի հետ կրթական և մշակութային համագործակցության խորացում,
 • միջմշակութային հաղորդակցության նպաստավոր միջավայրի ստեղծում և օտարազգի ու սփյուռքահայ ուսանողներին հայ մշակութային, պատմական արժեքների սերմանում,
 • ՀՀ և այլ երկրների միջև փոխըմբռնման, բարեկամության, համագործակցության հաստատում, կրթական, գիտական, մշակութային կապերի խորացում,
 • ուսանողների, ասպիրանտների, պրոֆեսորադասխոսական և վարչական կազմի միջազգային շարժունության ընդլայնում,
 • «Հայբուսակ» համալսարանի միջազգայնացման ռազմավարության կառավարման արդյու­նավե­տու­թյան և որակի ապահովում:

 

Համալսարանի կատարած միջազգայնացման քաղաքա­կանության արդյունքում վեր­ջին չորս տարիներին նկատ­վում է արտասահմանցի ուսա­նողների թվաքանակի աճ:

Այսօր համալսարանը արտասահմանցի ուսանողների թվաքանակով առաջիններից է Հայաս­տանի բուհերի մեջ:

Համալսարանը խրախուսում է պրոֆեսորադասախոսական (ՊԴ) կազմի և ուսանողների միջազգային շար­ժու­նու­թյունը (օտար լեզուների թրեյնինգների և այլ վերապատրաստումների կազմակերպում և ֆինան­սա­վորում, գիտա­ժո­ղովների մասնակցության ֆինանսավորում, ինչպես նաև աշխա­տավարձի բար­ձրա­ցում), նրանց՝ արտ­երկրի համալսարանների և գիտական կենտրոնների հետ համագոր­ծակ­ցությունը: ՊԴ կազմի միջազգային շարժունության ցուցանիշները վերջին 5 տա­րում աճման միտում են ցուցա­բերում: Միջին հաշվով տարեկան մոտ 3 տասնյակ դասախոսներ մասնակցում են տարա­տեսակ գիտա­ժողովների, կատարում են հետազո­տական, ստեղծագոր­ծական աշխատանքներ արտերկրի համալսա­րաններում և գիտական կենտրոններում:

Վերջին տարիներին աճել է նաև հրավիրյալ դասախոսների թվաքանակը: Ներկայումս համալսարանում դասավանդում է 7 դասախոս Հնդկաստանից, մեկա­կան՝ ԱՄՆ-ից և Իրաքից, Լիբանանից և Ավստրալիայից, 3 դասախոս` Իրանից:
         Այլ երկրների բուհերում ուսումը շարունակելու նպատակով տեղափոխվել են 2015-2016թթ` 19, 2016-2017թթ` 24 և 2017-2018թթ` 23 ուսանող։

Միջազգային կապերի բաժնի գործունեությունը անմիջականորեն կապված է համա­լսա­­րա­նում որակի ապահովման գործընթացներին: Համալսարանի միջազգայնացման քաղա­քակա­նու­թյամբ և ռազմավարությամբ նախատեսված է որակի ապահովման մի շարք նպա­տակներ.

 • ՄԿԾ-երի բենչմարքինգների, արտասահմանյան կազմակերպությունների կողմից մաս­նա­գետ­ների որակական ցուցանիշների ներկայացվող պահանջների, «Հայբուսակ» համալսա­րանի ար­տասահ­մանյան ներ­կայացուցչությունների, արտասահմանյան գործընկերների, արտա­սահ­մանում աշ­խատող «Հայբուսակ» համալսարանի շրջանավարտների հանդիպումների հետա­զո­տու­թյան ար­դյունքնե­րով՝ միջազգային աշխա­տա­շուկայի կարիքներին համապատասխան մրցունակ կադրերի պատրաստում,
 • հետազոտական գործունեության միջազգայնացում և հետազոտությունների որակի արմա­տա­կան բարելավում,
 • արտերկրի առաջավոր բուհերի և գիտական կենտրոնների հետ գիտական համագոր­ծակ­­ցության հաստատում և փորձի փոխանակում,
 • ուսանողների, ասպիրանտների, պրոֆեսորադասխոսական և վարչական կազմի միջազ­գային շարժունության ընդլայնում,
 • «Հայբուսակ» համալսարանի միջազգայնացման ռազմավարության կառավարման արդյու­նա­վետության և որակի ապահովում:

Էլ. հասցե:  haybusakintrel@gmail.com