hyenru
hyenru

Որակի կենտրոն

ԵՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Կրթության որակի ապահովման կենտրոնը/ԿՈԱԿ/ ստեղծվել է 2008թ. բոլոնյան գործընթացով պայմանավորված կրթական բարեփոխումները համալսարանում ներդնելու և իրականացնելու նպատակով:

Կենտրոնը.

  • համակարգում է կրթության որակի ազգային և եվրոպական ստանդարտները համալսարանում ներդնելու գործընթացները,
  • կազմակերպում և վերահսկում է համալսարանի և նրա ստորաբաժանումների գործունեության ռազմավարական պլանավորման, կարգերի, կանոնակարգերի, ուղեցույցների մշակման  աշխատանքները,
  • ուղղորդում է մասնագիտական կրթական ծրագրերի վերանայման ու փոփոխման աշխատանքները՝ հիմնված աշխատաշուկայի հարափոփոխ կարիքների և միջազգային առաջավոր բուհերի փորձի ուսումնասիրության վրա,
  • նպաստում է արդիական, առաջավոր դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների կիրառմանը,  
  • նպաստում է ուսանողակենտրոն ուսուցման ներդրմանն ու ամրապնդմանը,
  • կազմակերպում է համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական, ուսումնաօժանդակ և վարչական կազմի վերապատրաստումներ,
  • ուսումնասիրում և վեր է հանում համալսարանի շահակիցների կարիքները, նպաստում առկա խնդիրների լուծմանը,
  • նպաստում է  որակի մշակույթի ձևավորմանն ու զարգացմանը՝ բոլոր ստորաբաժանումներում պլանավորում- իրականացում- ստուգում- բարելավում սկզբունքով աշխատանքների կազմակերպմամբ, հաշվետվողականության մեխանիզմների արմատավորմամբ, էթիկայի նորմերի անշեղ պահպանմամբ,
  • օժանդակում է համալսարանի միջազգային կապերի, հասարակական պատասխանատվության խորացմանն ու ամրապնդմանը, բուհի վարկանիշի և բարի համբավի բարձրացմանը:

Այսպիսով որակի կենտրոնը շարունակում է իր աշխատանքը կրթության որակը բարելավելու ուղղությամբ ներգրավելով ներքին և արտաքին շահակիցներին: