hyen
hyen

Հոգեբանական Կենտրոն

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Բուհական կրթության համակարգի շրջանակներում  մասնագիտական ինքնազարգացման և անձի ինքնակատարելագործման պատրաստականության բարձր մակարդակ ապահովող մասնագետի ձևավորման նպատակով համալսարանում առկա  է հոգեբանական  ծառայություն, որի գործունեության արդյունքում.

 բարձրագույն դպրոցում հնարավորություն է ստեղծվում  ամրապնդել անձի հոգեկան           առողջության, հոգեբանական բարեկեցության մակարդակը` ապահովելով հոգեբանական մշակույթի և  միջսերնդային հանդուրժողականության առկայությունը, ինչպես նաև նպաստել անձնական և սոցիալական խնդիրների վաղ հայտնաբերմանը, երիտասարդների շրջանում հասարակական  և ընտանեկան արժեքների ձևավորմանը:

Բուհում հոգեբանական ծառայությունը ենթադրվում է իրականացնել.

      1.ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

 • Խորհրդատվություն կապված բուհի կազմակերպչական զարգացման հոգեբանական խնդիրների հետ :
 • Կրթական օպտիմալ միջավայրի նախագծում, կրթական անհրաժեշտ հարթակների ստեղծմանն ուղղված մասնագիտական աջակցություն:
 • Բուհի դիմորդների և ուսանողների մասնագիտական խորհրդատվություն մասնագիտական կողմնորոշման և ինքնորոշման , մասնագիտական կարիերայի պլանի կառուցման խնդիրների վերաբերյալ:
 • Ուսանողների մասնագիտական կայացման հոգեբանամանկավարժական ուղեկցում:

 

 1. ԸՍՏ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
 • Հայ  ուսանողական երիտասարդության շրջանում քաղաքացիական ինքնության և հայրենասիրության ձևավորում:
 • Բազմամշակութային, օտարազգի ուսանողական հանրության, էթնիկ եւ կրոնական բազմազանության պայմաններում անձի հանդուրժողական կենսակերպի ձևավորում:
 • Հոգևոր-բարոյական զարգացման վերաբերյալ տարբեր առաջարկությունների մշակում: Ուսումնական և արտաուսումնական գործունեության շրջանակներում սովորողներին հոգեբանական աջակցություն,  ուսանողական ինքնակառավարման հմտությունների զարգացում:
 • Բուհի ուսանողների և աշխատող անձնակազմի անհատական հոգեբանական խորհրդատվություն` ինքնազարգացման, անձնային աճի, ճգնաժամերի հաղթահարման խնդիրների վերաբերյալ: 
 • Ուսանողների և աշխատակիցների ինքնակարգավորման ընդունակության, սթրեսակայունության, տարբեր ֆրուստրատորների հանդեպ տոլեռանտության ձևավորում: Սթրես-մենեջմենթ:
 • Դասախոսական անձնակազմի հուզական այրման, անձնային և մասնագիտական դեֆորմացիաների հոգեկանխարգելում:
 • Կրթական գործընթացի բոլոր մասնակիցների հոգեբանական լուսավորվածության և հոգեբանական մշակույթի մակարդակի բարձրացում: 

 

     3.Ըստ ճգնաժամային և կյանքի դժվարին իրավիճակներում կողմնորոշման.

 • Հոգեբանական  աջակցություն բուհի  ուսանողներին և աշխատակիցներին արտակարգ իրավիճակների առաջացման պայմաններում (ահաբեկչական ակտեր,մարդածին և տեխնածին աղետներ, բնական աղետներ այլն): 
 • Հոգեբանական աջակցություն բուհի օտարազգի և այլ քաղաքներից հանգրվանած  ուսանողներին` /անհրաժեշտության դեպքում նաև դասավանդողներին/ ադապտիվ գործընթացն արդյունավետ կազմակերպելու և կենսագործունեության, ուսուցման  նոր պայմաններին անցնելու ընթացքում; 
 • Առողջ ապրելակերպի, հոգեբանական առողջության և անձի կենսունակությանը նպաստող հմտությունների ձևավորում : 

 

    4.Ըստ ամուսնաընտանեկան հարաբերությունների խնդիրների.

 • Ընտանեկան խորհրդատվություն` ուսանողների մինչամուսնական և հետամուսնական ադապտացիայի, ամուսնաընտանեկան  նորմատիվային և ոչ նորմատիվային ճգնաժամերի և կոնֆլիկտների հաղթահարման խնդիրներում:
 • Ծնող-երեխա փոխհարաբերությունների բարելավմանն ուղղված հոգեբանական  աջակցություն:

Հոգեբանական ծառայության կազմակերպումը բուհական միջավայրում իրականացվում է փուլային -հաջորդական  մոդելով,որը ենթադրում է.

բուհի համար առաջնահերթություն կազմող մասնագիտական նախագծերի առաջնային ֆինանսավորում, հոգեբանական ծառայության իրականացման համար տարրական պայմանների ապահովում: Համալսարանում գործում է  <<Հոգեբանի կաբինետ>> `ըստ նախատեսված մասնագիտական չափորոշիչների: 

 1. «Ժամանակի կառավարում /կազմակերպում/» խորագրով սոցիալ-հոգեբանական թրեյնինգի վարում համալսարանի առաջին կուրսի ուսանողների շրջանում:

Թրեյնինգի նպատակը  _-Ժամանակի` որպես հոգեբանական ֆենոմենի ընկալման անհատական առանձնահատկությունների հաշվառումն ինքնակազմակերպման գործընթացում:

Թրեյնինգին մասնակցող ուսանողների խումբը 7± 2 թվային սահմանում:

  2. «Հաղորդակցման կարողությունների զարգացումը պրոբլեմային իրավիճակներում» խորագրով սոցիալ-հոգեբանական թրեյնինգի վարում 1-ին կուրսի ուսանողների շրջանում:  

 Թրեյնինգի նպատակը  _- Հաղորդակցման գործընթացում ուսանողների համագործակցային ընդունակությունների զարգացում, պրոբլեմային իրավիճականերում արդյունավետ հաղորդակցվելու կարողությունների մշակում:

Թրեյնինգին մասնակցող ուսանողների խումբը 7± 2 թվային սահմանում:

3. «Հուզական ինտելեկտի զարգացման հնարավորությունները միջանձնային շփման պայմաններում» խորագրով սոցիալ- հոգեբանական թրեյնինգի կազմակերպում 1-ին կուրսի ուսանողների շրջանում:

Թրեյնինգի նպատակը  _- Զարգացնել միջանձնային փոխազդեցության  պայմաններում հույզերի ընկալման և համարժեք դրսևորման սոցիալ-հոգեբանական հմտություններն ուսանողների շրջանում:

Թրեյնինգին մասնակցող ուսանողների խումբը 7± 2 թվային սահմանում:

4. Գործնական և դերային խաղերի մոդելավորում և կազմակերպում ուսանողների շրջանում բուհական ուսուցման շարժառիթավորման  և անձնայի աճի նպատակով:

5. Ուսանողի անհատական հոգեբանական խորհրդատվություն: