hyenru
hyenru

Իրավագիտության և Միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտ

Իրավագիտության և Միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտ

Իրավագիտության ֆակուլտետը ստեղծվել է 1991 թվականին, իսկ  2014թ. վերանվանվել է իրավագիտության և միջազգային հարաբերությունների, ուր ուսուցումը կազմակերպվում է եռաստիճան կրթական համակարգով` բակալավրիատ, մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա՝  առկա և հեռակա կրթաձևերով, առանց ամբիոնային բաժանումների։

«Իրավագիտություն» մասնագիտական կրթական ծրագրի մասնագիտացումներն են.

  • քաղաքացիական իրավունք և քաղաքացիական դատավարություն
  • քրեական իրավունք և քրեական դատավարություն

 «Միջազգային հարաբերություններ» կրթական ծրագրի մասնագիտացումներն են.

  • միջազգային հարաբերություններ և դիվանագիտություն,
  • միջազգային տուրիզմ,
  • արևելագիտություն:

2019թ․ Ինստիտուտը համալսարանի կազմում հավատարմագրվել է Բարձրագույն և միջին մասնագիտական կրթության որակի էստոնական գործակալության կողմից /EKKA/։

Ինստիտուտում մասնագիտական կրթությունն իրականացվում է կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգին /ECTS/, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության պետական կրթական չափորոշիչներին և ինստիտուտի գիտական խորհրդի կողմից հաստատած ՄԿԾ-ին համապատասխան՝ պրոֆեսորադասախոսական որակյալ կազմի կողմից, օժտված տեսական  և պրակտիկ գիտելիքներով։

Ինստիտուտում ձևավորված ուսանողամետ քաղաքականության արդյունքում շեշտադրում է կատարվում դասավանդման և ուսումնառության մեթոդաբանությանը, կրթական վերջնարդյունքների ձևավորմանը, անհրաժեշտ գիտելիքներով, հմտություններով և կարողություններով մասնագետներ պատրաստելուն՝ ազգային և միջազգային աշխատաշուկայի պահանջները բավարարելու համար։

Ինստիտուտում գործում է ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի կողմից հիմնադրած իրավաբանական կլինիկան, որտեղ ուսանողները ստանում են հիմնարար գիտելիքներ, ձեռք բերում գործնական հմտություններ, իրավական գիտելիքները կիրառելու կարողություններ` աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան:

Ուսանողները մասնակցում են հանրապետական և միջազգային տարբեր ծրագրերի, դատախաղերի, անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն են մատուցում սոցիալապես անապահով խավերին, փախստականներին, սեմինարներ կազմակերպում հանրակրթական դպրոցներում, դրանով իսկ նպաստում են բուհի և ֆակուլտետի հասարակական պատասխանատվության մեծացմանը:

Ինստիտուտը գիտաուսումնական սերտ կապերի մեջ է ՀՀ ԳԱԱ ինստիտուտների,  ՄԱԿ-ի Հայաստանյան ներկայացուցչության տարբեր ստորաբաժանումների, Ամերիկյան իրավաբանների ընկերակցության, ՀՀ Փաստաբանների պալատի, մասնավոր փաստաբանական գրասենյակների, Իրանի Իսլամական հանրապետության դեսպանատան և մշակույթի կենտրոնի, ՀԿ սեկտորի և այլ կառույցների հետ: Ուսանողների գործնական պարապմունքները իրականացվում են պետական մարմիններում։

Ինստիտուտի շրջանավարտները հաջողությամբ աշխատում են Հայաստանում, Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում։

Ինստիտուտի տնօրեն՝ Լիանա Մալխասյան

Հեռ․ 033025504, 077388304

Էլ․ փոստ՝  law@haybusak.am