hyenru
hyenru

Վարձաչափեր

ԲԺՇԿԱԿԱՆ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Ստոմատոլոգիա

5  տարի

825.000 դրամ

դիպլոմավորված

Բուժական գործ

6 տարի

825.000 դրամ

դիպլոմավորված

ֆարմացիա

4 տարի

700.000 դրամ

բակալավր

1 տարի

700.000 դրամ

մագիստրատուրա

Բնօգտագործում    և բնապահպանություն

4  տարի

825.000 դրամ

բակալավր

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Կառավարում 4տարի  /առկա/ 400.000 դրամ

բակալավր

5տարի /հեռակա/

400.000 դրամ

բակալավր

2տարի

300.000 դրամ

մագիստրատուրա

Տնտեսագիտություն

4տարի  /առկա/

2տարի

400.000 դրամ

300․000 դրամ

բակալավր

մագիստրատուրա

Ինֆորմատիկա

4տարի

2տարի

400.000 դրամ

300.000 դրամ

բակալավր

մագիստրատուրա

ֆինանսներ 4տարի

400.000 դրամ

բակալավր

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ   ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Հոգեբանություն 4  տարի/առկա/ 350.000 դրամ

բակալավր

5 տար/հեռակա/ 350.000 դրամ

բակալավր

2  տարի 250.000 դրամ

մագիստրատուրա

Մասնագիտական  մանկավարժություն/

Օտար/հայոց լեզու և գրականություն

4  տարի /առկա/ 350.000 դրամ

բակալավր

2  տարի 250.000 դրամ

մագիստրատուրա

Ընդհանուր մանկավարժություն/տարրական մանկավարժություն  և մեթոդիկա 4  տարի /առկա/ 350.000 դրամ

բակալավր

2  տարի 250.000 դրամ

մագիստրատուրա

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ   և   ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ   ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ   ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Իրավագիտություն 4  տարի /առկա/        450.000 դրամ

բակալավր

5 տար/հեռակա/

450.000 դրամ

բակալավր

2  տարի

330.000 դրամ

մագիստրատուրա

Միջազգային հարաբերություններ 4  տարի /առկա/ 450.000 դրամ բակալավր
2  տարի 330.000 դրամ մագիստրատուրա

ԴԻԶԱՅՆԻ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Դիզայն 4  տարի/առկա/ 350.000 դրամ

բակալավր

2  տարի 250.000 դրամ

մագիստրատուրա

Հագուստի մոդելավորում

 

 

Գեղանկարչություն

4  տարի/առկա/

2 տարի

 

2 տարի

350.000 դրամ

250․000 դրամ

 

250․000 դրամ

բակալավր

մագիստրատուրա

 

մագիստրատուրա