hy
hy

Հետբուհական կրթություն

ԵՀՀ Ասպիրանտուրայի բաժինը հայտարարում է 2020-2021 ուսումնական տարվաընդունելություն ըստ հետևյալ գիտության բնագավառների՝ ԺԴ․00․00 Բժշկական գիտություններ,  Ը․00․00  Տնտեսագիտութուն և ԺԲ․00․00 Իրավաբանական գիտություններ:

Ասպիրանտուրայի ընդունելության անհրաժեշտ փաստաթղթերն են

  • Դիմում ԵՀՀ ռեկտորի անունով
  • Բակալավրի և մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի կամ օրդինատորի դիպլոմի ու դրանց հավելվածների պատճենները
  • Ընտրված մասնագիտությամբ հրատարակված առնվազն մեկ գիտական աշխատանքի պատճենը կամ գիտական ռեֆերատ՝ առնվազն 20 տպագրական էջի սահմաններում
  • Ինքնակենսագրություն և երեք լուսանկար (3 x 4 չափսի)
  • Քաղվածք աշխատանքային գրքույկից (առկայության դեպքում)

Ընթերցել և ներբեռնել՝ այստեղ

Ասպիրանտուրայի ընդունելության հարցաշար

Հայցորդ ձևակերպվելու համար անձի կամ նրա լիազորած անձի կողմից դիմումը տրվում է հաստատության ղեկավարի անունով՝ կցելով հետևյալ փաստաթղթերը՝

  • Դիմում ԵՀՀ ռեկտորի անունով
  • Մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի կամ օրդինատորի դիպլոմի ու դրանց հավելվածների պատճենները
  • Հրատարակված գիտական աշխատությունների ցուցակը կամ ընտրած մասնագիտությունից գիտական ռեֆերատ
  • Ինքնակենսագրություն և երեք լուսանկար (3 x 4 չափսի)
  • Քաղվածք աշխատանքային գրքույկից (առկայության դեպքում)