hyenru
hyenru

ԵՀՀ գիտական հանդես

Խմբագրական կոլեգիա

Աբրահամյան Մարտին – ֆիզմաթ գդ, պրոֆ, ԵՀՀ գիտության գծով պրոռեկտոր, Գլխավոր խմբագիր,
mabr49@ya.ru
Բոստանջյան Վարդան – տնտ. գդ., պրոֆ, ԵՊՀ տնտեսագիտական ֆակուլտետի պրոֆեսոր,
bostan49@mail.ru
 Պետրոսյան Հայկ – մանկավարժական գդ, պրոֆ, Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի
մանկավարժության ամբիոնի վարիչ, hahapet@rambler.ru
Պետրոսյան Տիգրան – կենսաբ. գթ, դոց, ԵՀՀ Բժշկական ինստիտուտի փոխտնօրեն, խմբագիր,
tigpetrosyan@mail.ru
Սաֆարյան Գառնիկ – իրավ. գդ, պրոֆ, ԳԱԱ Փիլիսոփայության և իրավունքի և սոցիոլոգիայի
ինստիտուտի գլխավոր գիտաշխատող, ԵՀՀ ռեկտորի խորհրդական; lawdeanoffice@gmail.com
Օտարերկրյա անդամ՝
Բալասանյան Դիանա – բան. գդ, Լա Լագունայի համալսարանի պրոֆեսոր, Իսպանիա;
dianabalasanyan@gmail.com

Խմբագրական կոլեգիա

Աբրահամյան Մարտին – ֆիզմաթ գդ, պրոֆ, Գլխավոր խմբագիր; mabr49@ya.ru
Պետրոսյան Տիգրան – կենս. գթ. դոց, խմբագիր, tigpetrosyan@mail.ru
Վահրադյան Հասմիկ – կենս. գդ, պրոֆ, ԵՀՀ Կենսաքիմիայի ամբիոնի վարիչ․
vahradyan.hasmik@yandex.com
Ղազարյան Հայկ – ֆիզմաթ գդ, պրոֆ, ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող,
haikghazaryan@mail.ru
Օտարերկրյա անդամներ՝
Բաբայան Արսեն – բժշկագիտության դոկտոր, պրոֆ, Մյունխենի «OrthoLiga Spine and Joint,
Center»-ի հիմնադիր, Գերմանիա, prof.babayan@wgzm.de
Մարիա Անջելո-Հաթար – բժշկագիտության դոկտոր, Ծերացման դեմ ամերիկյան բժշկության ակադեմիայի
տնօրեն, Քուվեյթ, maria.khatar@altaderma.com

ԱՄՍԱԳԻՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀՈԴՎԱԾԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

Գիտական հոդվածի ձեւավորման պահանջվող հիմնական բաղադրիչներն են՝
Ներածություն → մեթոդներ → արդյունքներ → քննարկում:
Այլ բաղադրիչները, ներառյալ բովանդակության առաջարկվող ծավալը (էջերի թիվը

պայմանական է) ներկայացված են ստորեւ.

Տիտղոսագիր

Հոդվածի առաջին էջում ներկայացնել հոդվածի վերնագիրը, հեղինակների անուն-ազգանունները, աշխատավայրը։

Ամփոփագիր
Հակիրճ ներկայացնել խնդրի դրվածքը, կիրառված մեթոդը, վերջնարդյունքները եւ եզրակացությունը:

Հիմնաբառեր
Ներկայացնել այն առանցքային տերմինները, որոնք կօգնեն այլոց տեղորոշել ձեր հետազոտությունը:

Աշխատանքի վերջում ներկայացնել Տիտղոսագիր, Ամփոփագիր եւ Հիմնաբառեր բաժինների ռուսերեն, անգլերեն կամ հայերեն թարգմանությունները՝ եթե հոդվածի շարադրանքը ոչ հայերեն է։

Տառատեսակը` GHEA Grapalat, Տառաչափը՝ 12, միջտողային հեռավորությունը՝ 1, Layout –ում՝ Size – A4, Margins – normal։

Ներածություն. ի՞նչ են արել ուրիշները, ինչի է հավակնում ձեր աշխատանքը
Ներածությունը պետք է պատասխանի հետեւյալ հարցադրումներին՝
– ո՞րն է լուծման ենթակա խնդրի դրվածքը,
– կա՞ն առաջադրված խնդրի լուծումներ,
– որո՞նք են դրանցից առավել հաջողվածները,
– ո՞րն է/որոնք են դրանցում հիմնական բացը/երը,
– ի՞նչ նպատակ եք հետապնդում (ի՞նչ բացեր եք նախատեսում լրացնել):

Մեթոդներ. ինչպե՞ս եք իրականացրել հետազոտությունը:

Նկարագրեք կիրառված մեթոդները, հետազոտության փուլերը կամ գործընթացները տրամաբանական հաջորդականությամբ։ Առավել մանրամասն նկարագրեք ձեր կողմից մշակված նոր մոտեցումները բուն հետազոտության գործընթացում:

Արդյունքներ. ի՞նչ բացահայտեցիք:
Ներկայացրեք՝ ինչ եք փաստացի ստացել, եւ շեշտադրեք ձեր հետազոտության հիմնական բացահայտումները:
Լուսաբանեք ձեր բացահայտումները, համեմատեք գրականության մեջ հայտնի արդյունքների հետ: Ներկայացրեք ձեր հետազոտության ուժեղ ու թույլ կողմերը, ինչպես նաեւ ձեր արդյունքների մեկնաբանման վերաբերյալ հավանական վարկածները:

Եզրակացություն
Բացատրեք, թե ինչպես է ձեր հետազոտությունը նպաստում դիտարկվող խնդրի լուծմանը, եւ նշեք նրա զարգացման հետագա ուղիները:

Շնորհակալագիր
Երախտագիտություն՝ հետազոտությունը ֆինանսավորած կառույցին, եւ/կամ աշխատանքի արդյունավետ քննարկման մասնակիցներին։

Շահերի բախում
Հեղինակը հավաստում է իր աշխատանքի բնօրինակությունը։

Ակադեմիական էթիկա

Աշխատանքում պետք է հարգված լինեն հեղինակների մտավոր սեփականության
իրավունքները; բերված բոլոր գաղափարների հեղինակները պետք է բարեխղճորեն նշված լինեն, իսկ
համապատասխան աշխատանքները՝ տրված գրականության ցանկում: Բոլոր ուղիղ մեջբերումները պետք է
ուղեկցվեն հեղինակի և աշխատության հստակ հղումով: Աշխատանքը չի կարող պարունակել հատվածներ,
որոնք վերատպվել են այլ աղբյուրներից՝ առանց համապատասխան հղման:

Հղումներ
Տրվում է հետազոտության մեջ հղում կատարված աղբյուրների մասին տեղեկություն
(հոդված – հեղինակ, աշխատության վերնագիր, ամսագիր, հատոր, էջեր, տարեթիվ;
զեկույց կոնֆերանսում – հեղինակ, վերնագիր, կոնֆերանսի անվանում, էջեր, տեղը /քաղաք, երկիր/, հրատարակչություն, տարեթիվ; ﬔնագրություն – հեղինակ, մենագրության անվանում, հրատարակչություն, քաղաք, տարեթիվ, էջերի քանակ; գիտական ժողովածու – հեղինակ, աշխատանքի անվանում, էջեր, ժողովածուի անվանում, հրատարակչություն, քաղաք, տարեթիվ, էջերի քանակ; համացանցում աղբյուրի առկայության դեպքում՝ կայքի հասցեն):

Կոնտակտային տվյալներ. Հոդվածն ուղարկել haybusaksci@gmail.com կամ mabr4913@gmail.com
հասցեով: Հոդվածները ենթարկվում են անանուն գրախոսման, որի բացասական ելքի դեպքում վերադարձվում են հեղինակին։

ԵՀՀ Գիտական Հանդեսներում հոդվածների հրապարակումը անվճար է

Արխիվ

Բժշկագիտություն, բնական գիտություններ
Հասարակական գիտություններ