hyenru
hyenru

Գրադարան

Հայբուսակ համալսարանի գրադարանը իր գործունեությունը սկսել է 1991 թ-ից` ունենալով ընդամենը հարյուր անուն գիրք: Պարբերաբար համալրվելով դասագրքերով, ուսումնաօժանդակ, ուսումնամեթոդական, գեղարվեստական, հանրամատչելի գրականությամբ և ամսագրերով ներկայումս դարձել է ուսանողների և դասախոսների համար ցանկալի վայրերից մեկը: Գրադարանին կից գործում է ընդարձակ ընթերցասրահը, որն ունի ինտերնետ կապից /Wi-Fi/ օգտվելու հնարավորություն: Ներկայումս գրքերի ընդհանուր թիվը հասնում է 35.340 –ի, որից 15.080-ը դասագրքեր են , 4200-ը ծրագրային գեղարվեստական, 1400-ը ուսումնամեթոդական, 14600-ը ուսումնաօժանդակ, 60 քարտեզ, էլեկտրոնային-տեղեկատվական 19 CD, որտեղ ընդգրկված են 25.000 անուն գիրք: Առկա է նաև տեղեկատվական տպագրական մամուլ: Գրադարանը համագործակցում է Հայաստանի ազգային գրադարանի, Ավ. Իսահակյանի անվան քաղաքային կենտրոնական գրադարանի, Գիտաբժշկական գրադարանի հետ, որոնց հետ կնքված պայմանագրերի շնորհիվ մեր ուսանողները կարող են անվճար օգտվել նրանց գրքային ֆոնդերից:

էլեկտրոնային գրադարան

Երևանի “Հայբուսակ” համալսարանի հարգելի ուսանողներ, այժմ կարող եք օգտվել էլեկտրոնային գրադարանից հետևյալ հղումով՝ 87.241.136.14:8080/Elgrad/

Մուտք գործելու համար անհրաժեշտ է մուտքագրել ձեր անունը և նշանաբանը։

Այն ուսանողները, ովքեր նախապես համալսարանում չեն գրանցվել համակարգում, կարող են ուղարկել գրադարանի էլ․ փոստին (haybusak.gradaran@gmail.com) հետևյալ տվյալները

  • - անձնագրի պատճեն
  • - Ֆակուլտետ, մասնագիտություն, կուրս
  • - հեռախոսահամար
  • - ՀՀ-ում բնակչության վայրի հասցե

Համալսարանի հիմնադիր Լ․ Վ․ Հարությունյանի գրքերը

Հեղինակներ` Լ.Վ.Հարությունյան, Ա.Լ.Հարությունյան, Ա.Ա.Թորոսյան, Ռ.Խ.ՀովհաննիսյանՖԻՏՈԹԵՐԱՊԻԱ (ԲՈՒՍԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ) 8 հատոր, "Հայբուսակ" համալսարան, 2004 թ,768 էջ+128 էջ գունավոր ներդիր

Գիրքը, որը բաղկացած է 6 հատորներից, մանրամասն տեղեկություններ է պարունակում աշխարհում հայտնի ավելի քան 2800 դեղաբույսերի մասին:
Սույն հատորը ընդգրկում է 164 տեսակ դեղաբույսեր, որոնց գերակշռող մասը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հանդիպող բույսեր են և հնուց ի վեր օգտագործվում են ժողովրդական բժշկության բնագավառում:
Դեղաբույսերը գրքում ներկայացված են ըստ հիվանդությունների բնույթի: Համառոտակի նկարագրվում են առանձին խմբերի հիվանդությունները:
Ըստ գլուխների մանրամասն նշվում է յուրաքանչյուր հիվանդության ֆիտոթերապիայի առանձնահատկությունները: Տրվում են յուրաքանչյուր դեղաբույսի հայերեն, լատիներեն և ռուսերեն անվանումները, ընտանիքը, արտաքին նկարագրությունը, տարածվածությունը /Հայաստանի համար մանրամասն/, պահպանության կարգավիճակը, հումքի բնույթը, դրանից ստացվող հիմնական պատրաստուկները, քիմիական կազմը, հիմնական բուժական նշանակությունը, տեղեկություններ ֆարմակոլոգիական ազդեցության և բժշկության բնագավառում օգտագործման մասին:
Գրքում զետեղված են առավել կարևոր 111 դեղաբույսերի գունավոր նկարները: Գիրքը նախատեսված է բժիշկների, կենսաբանների, համապատասղան ուսումնական հաստատությունների ուսանողների և ընթերցողների լայն շրջանների համար:

Հեղինակ` Լ.Վ. ՀարությունյանՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՆՐԱ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՒ ՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ 2005 թ, 518 էջ+136 էջ գունավոր ներդիր

Գիրքը հարուստ և ամփոփիչ տեղեկություններ է պարունակում Հայաստանի բնության մասին, նկարագրվում են հողային ծածկույթը, բուսական և կենդանական աշխարհները, ջրային, հանքային, ռեկրեացիոն ռեսուրսները, դրանց ներկա վիճակը, պահպանության և հարստացման, վերարտադրության խնդիրները, հետագա անելիքները:
Առանձնակի մանրամասնությամբ է խոսվում անտառների ներկա վիճակի, այդ բնագավառի կորուստների և վիճակը բարելավելու հետագա միջոցառումների մասին: Ընդարձակ բաժին է հատկացված արհեստական անտառապատման և կանաշապատման հարցերին:
Գիրքը նախատեսված է ոչ միայն բնապահպանության բնագավառի մասնագետների, այլ նաև ընթերցողների լայն շրջանների, հատկապես աշակերտության, ուսանողության, մանկավարժների, բառացիորեն` բոլորի համար:

Հեղինակներ՝ Հարությունյան Լ.Վ., Հարությունյան Ա.Լ.ՖԻՏՈԹԵՐԱՊԻԱ (ԲՈՒՍԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ) ՀԱՏՈՐ 7 Եր.: Նահապետ, ‹‹Հայբուսակ›› համալսարան,-2006թ., 668 էջ+128 էջ գունավոր ներդիր

Սույն հատորյակը ընդգրկում է բույսերի 518 տեսակ, որոնցից շատերն ունեն հայկական ծագում, նույնիսկ էնդեմներ են: Այն ընդգրկում է հարուստ և ամփոփ տեղեկություններ լատիներեն այբուբենի N-R տառերով սկսվող դեղաբույսերի մասին: Գրքում տրված է դեղաբույսերի լատիներեն, հայերեն և ռուսերեն անվանումները, արտաքին նկարագրությունը, տարածվածությունը, քիմիական կազմը, բուժական նշանակությունը: Գիրքը նախատեսված է բժիշկների, կենսաբանների, ուսանողների և ընթերցող լայն շրջանների համար:

Հեղինակներ՝ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Լ.Վ., ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Ա.Լ.ՖԻՏՈԹԵՐԱՊԻԱ (ԲՈՒՍԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ) ՀԱՏՈՐ 8 Եր.: Նահապետ, ‹‹Հայբուսակ›› համալսարան,-2007թ., 756 էջ+128 էջ գունավոր ներդիր

Սույն հատորյակը ընդգրկում է բույսերի 507 տեսակ, որոնցից շատերն ունեն հայկական ծագում, նույնիսկ էնդեմներ են: Այն ընդգրկում է հարուստ և ամփոփ տեղեկություններ լատիներեն այբուբենի S-Z տառերով սկսվող դեղաբույսերի մասին: Գրքում տրված է դեղաբույսերի լատիներեն, հայերեն և ռուսերեն անվանումները, արտաքին նկարագրությունը, տարածվածությունը, քիմիական կազմը, բուժական նշանակությունը: Գիրքը նախատեսված է բժիշկների, կենսաբանների, ուսանողների և ընթերցող լայն շրջանների համար:

Հեղինակներ՝ Հարությունյան Լ. Վ., Հարությունյան Ա. Լ., Իսրայելյան Լ. Ռ.: ԱՐՑԱԽԻ ՖԼՈՐԱՆ 2 ՀԱՏՈՐՈՎ / 1 Հատոր /Եր.: ‹‹Նահապետ››, ‹‹Հայբուսակ›› համալսարան, -2007թ., 368 էջ+280 էջ գունավոր ներդիր/ 2 Հատոր /Եր.: ‹‹Նահապետ››, ‹‹Հայբուսակ›› համալսարան, -2008թ., 296 էջ+200 էջ գունավոր ներդիր

Երկհատորյակը նվիրվում է Արցախի և համայն հայության այն ուսանող-ուսանողուհիների պայծառ հիշատակին, ովքեր Արցախի համար ծանր ու բախտորոշ օրերին թողեցին ուսումը, զենք վերցրին, միացան Արցախի ազատության, անկախության, պատվի ու արժանապատվության համար մղվող սուրբ պայքարին և ընկան հերոսի մահով…
Սույն աշխատությունն ընդգրկում է ոչ միայն Արցախի հանրապետության տարածքում աճող վայրի բույսերը, այլ նաև պատմական Արցախի նահանգի բուսականությունը` ավելի քան 2200 տեսակ: Նյութը շարադրված է աշխարհահռչակ բուսաբան Արմեն Թախտաջյանի ֆիլոգենետիկական կարգաբանական սխեմայով: Երկհատորյակում ընդգրկված են բույսերի ավելի քան 600 գունավոր պատկերներ, որոնք կօգնեն բույսերի տեսակային պատկանելությունը որոշելու գործին: Այն նախատեսված է ուսումնական ու գիտական հաստատությունների, բնագետների, անտառագետների, բուսաբույժների, մի խոսքով բառացիորեն բոլորի համար:

Հեղինակ՝ Լ. Վ․ ՀարությունյանԵՎ ԵՍ ՑՈՒՅՑ ԿՏԱՄ ԻՄ ՀԱՎԱՏԸ ԳՈՐԾԵՐՈՎ Եր.: Էդիթ Պրինտ, 2012թ.- 188 էջ

Գիրքը նվիրված է մեծ գիտնական, կենսաբան-մանկավարժ Լևոն Հարությունյանի հիշատակին: Ընթերցողի ուշադրությանն ենք ներկայացնում Լ.Վ. Հարությունյանի ընկերների, գործընկերների, ընտանիքի անդամների հիշողությունները նրա մասին, դրվագներ և ուշագրավ պատմություններ մեծ գիտնականի կյանքից: Գրքում նաև զետեղված են տարբեր թվերի մի շարք հոդվածներ` տպագրված հանրապետական մամուլում: Գրքի վերջին, ամփոփիչ մասում ընդգրկված են հատվածներ Լևոն Հարությունյանի հարուստ գիտահանրամատչելի ժառանգությունից: Գիրքը նախատեսված է ընթերցողների լայն շրջանի համար:

Գիրքը խմբագրել է նրա թոռնուհին` Դիանա Բալասանյանը

Հեղինակ` Լ.Վ. ՀարությունյանՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ Հատոր 1, տպագրված է "Հայբուսակ" հալասարանի գիտական խորհրդի որոշմամբ: 2004 թ,444 էջ

Հեղինակ` Լ.Վ. ՀարությունյանՀետաքրքրաշարժ բուսաբանություն "Հայբուսակ" հալասարան, "Հայբուսակ" հրատարակչություն: 2003 թ,400 էջ

Հեղինակ` Լ.Վ. ՀարությունյանՊԱՐՏԻԶԱԳՈՐԾԻ ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ Հատոր 1, տպագրված է "Հայբուսակ" հալասարանի գիտական խորհրդի որոշմամբ: 2005 թ,334 էջ+192 էջ գունավոր ներդիր